ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE CIEPŁA 01.06.2023r

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp.z o.o - w związku z pracami na sieci ciepłowniczej informujemy, że w dniu 01.06.2023 w godz. od 08:00 do godz. 15:00 mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do budynków  w zasobach naszej Spółdzielni.

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 12.06.2023r

Informujemy, że w dniu 12.06.2023r.(poniedziałek) o godzinie 17:30 w siedzibie byłego Klubu „BIOS” przy ul. Lenartowicza 108 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. W godzinach od 16:30 – 17:30 dyżur pełnić będą Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze”.

WALNE ZGROMADZENIE 2023r

Sosnowiec, dnia 23.05.2023r.

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu zgodnie z § 81 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 14.06.2023r. pierwszą część Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul. Długosza, Dmowskiego, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Pięknej oraz Sikorskiego.

I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 14.06.2023r. o godz. 17oo w HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ MOSIR W SOSNOWCU UL. BR. MIEROSZEWSKICH 91

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu zgodnie z § 81 ust. 2 oraz § 11 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 15.06.2023r. drugą część Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkałych przy ul. Mieleckiej, Łomżyńskiej, Białostockiej, Kieleckiej oraz Lenartowicza.

II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 15.06.2023r. o godz. 17oo w HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ MOSIR W SOSNOWCU UL. BR. MIEROSZEWSKICH 91.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Odczytanie listy pełnomocnictw Członków Spółdzielni.

 3. Przedstawienie protokołu z częściowego Walnego Zgromadzenia Członków z 26.04.2023r. i 27.04.2023r.

 4. Przedstawienie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Zagórze” w Sosnowcu”.

 5. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej, jej ukonstytuowanie się i stwierdzenie prawomocności zebrania – przedstawienie sprawozdania.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Członków: Komisja Wniosków, Komisja Skrutacyjna oraz ich ukonstytuowanie się.

 9. Przedstawienie wniosków wraz z ich realizacją z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2018-2020 - podjęcie uchwały.
 10. Realizacja wniosku polustracyjnego dotyczącego włączenia treści „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu” do „Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu” - zatwierdzenie zmian do „Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu” - podjęcie uchwał.

 11. Uchylenie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze” w Sosnowcu” w związku z włączeniem treści Regulaminu do Statutu Spółdzielni – zalecenia polustracyjne - podjęcie uchwały.

 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r. - dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 13. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r. – dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności SM „Zagórze” za 2019r. - dyskusja
  w temacie i podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.

 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r. - dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 17. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r. – dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności SM „Zagórze” za 2020r. - dyskusja
  w temacie i podjęcie uchwały.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.

 20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r. - dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 21. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r. – dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 22. Przedstawienie sprawozdania z działalności SM „Zagórze” za 2021r. - dyskusja
  w temacie i podjęcie uchwały.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.

 24. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022r. - dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 25. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r. – dyskusja w temacie sprawozdania i podjęcie uchwały.

 26. Przedstawienie sprawozdania z działalności SM „Zagórze” za 2022r. - dyskusja
  w temacie i podjęcie uchwały.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.

 28. Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu SM „Zagórze” za 2022r. -podjęcie uchwały.

 29. Podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia działalności Klubu Osiedlowego „BIOS”- dyskusja w temacie i podjęcie uchwały.

 30. Przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na częściowym Walnym Zgromadzeniu Członków w 2019r.

 31. Sprawy wniesione przez członków spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym poddanie pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków.

 32. Wolne wnioski.

 33. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

 34. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

 35. Zamknięcie obrad częściowego Walnego Zgromadzenia.

 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAGÓRZE”


Część III „Organy Spółdzielni” – Rozdział I „Walne Zgromadzenie”

Członkom w zakresie Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) § 81 ust.5 pkt. 2 „prawo zgłaszania projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 15-tu dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, a projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej dziesięciu członków”.

2) § 81 ust.5 pkt. 3 „prawo otrzymywania do wglądu projektów uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań osób uprawnionych, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia”.

3) § 81 ust.5 pkt. 4 „prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia”.

4) § 81 ust.7 „ w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

- członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika,

- zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą goście,

- członkowie Rady Nadzorczej, Rady Osiedla,

- kandydaci do Rady Nadzorczej i Rad Osiedla, (jeśli porządek obrad przewiduje wybory do poszczególnych Organów Spółdzielni),

- obsługa techniczna, w tym pracownicy Spółdzielni – w liczbie niezbędnej do zapewnienia przebiegu obrad,

- osoby odwołujące się do Walnego Zgromadzenia od uchwał organów Spółdzielni, o ile uchwały te zostały objęte porządkiem obrad,

- Przewodniczący częściowych Walnych Zgromadzeń oraz członkowie Komisji Skrutacyjnych.”


Projekty uchwał oraz inne dokumenty, które będą przedmiotem obrad, „Regulamin Walnego Zgromadzenia” i protokoły z częściowych Walnych Zgromadzeń z kwietnia 2023r. zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. Lenartowicza 41 pokój 27 w terminie od 24.05.2023r.

Członek Spółdzielni może być obecny tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności), podpisane czytelnie przez upoważniającego mocodawcę. Członek Spółdzielni powinien dostarczyć pełnomocnictwo do siedziby Spółdzielni pokój 22 lub do biura w ADM Nr 1 przy ul. Długosza 21, w terminie 2 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia tj. do 12.06.2023r. w celu potwierdzenia przez pracownika Spółdzielni. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane. Pełnomocnik, aby otrzymać mandat do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, przekazuje oryginał pełnomocnictwa obsłudze Walnego Zgromadzenia, w momencie podpisywania list. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Druk pełnomocnictwa dostępny jestw siedzibie Spółdzielni przy ul. Lenartowicza 41 pokój nr 22 i 27, w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 i 2 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Informujemy, iż Członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy przybywający na Walne Zgromadzenie winni okazać się dowodem tożsamości,
a w przypadku pełnomocników dodatkowo oryginałem pełnomocnictwa.

Ponadto informujemy, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlegają rejestracji, w postaci nagrywania wizji i fonii. Klauzula informacyjna RODO (ochrona danych osobowych)  będzie dostępna do wglądu na Walnym Zgromadzeniu.

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 22.05.2023r

Informujemy, że w dniu 22.05.2023r.(poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie byłego Klubu „BIOS” przy ul. Lenartowicza 108 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. W godzinach od 16:00 – 17:00 dyżur pełnić będą Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagórze

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.