ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


OFERTY PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 

INSPEKTOR NADZORU

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki:

 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi realizowanymi przez Spółdzielnie

 • kosztorysowanie robót budowlanych

 • przeprowadzanie komisji i wizji lokatorskich

 • wydawanie opinii na temat zamierzonych robót budowlanych

 • rozliczanie zrealizowanych prac z wykonawcami

 • przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych

 • udział w komisjach przetargowych

 • egzekwowanie od wykonawców przeprowadzania napraw gwarancyjnych

Wymagania:

 • wyższe techniczne z zakresu budownictwa

 • posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
  w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń

 • umiejętność kosztorysowania

 • dobra znajomość programów Norma Expert, MS Excel, MS Word

 • kreatywność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu

 • poczucie odpowiedzialności za terminową realizację zadań

 • dobra organizacja pracy własnej

 • ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 • mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielniach Mieszkaniowych

 • mile widziane uprawienia budowlane w innych specjalnościach

Wymagane dokumenty (kopie lub odpisy) i oświadczenia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie (świadectwa pracy lub zaświadczenia)

 • życiorys (CV) z aktualnym adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym

 • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 02.04.2024r.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje
o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

 

SPECJALISTA W DZIALE TECHNICZNO - INWESTYCYJNYM

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Główne obowiązki :

 • przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
  w tym projektów umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytań ofertowych, zleceń,

 • prowadzenie rejestrów umów i zleceń na roboty budowlane,

 • współpraca przy rozliczaniu robót budowlanych, w tym zadań termomodernizacyjnych, i ich analiza,

 • prowadzenie dokumentacji i rejestru korespondencji działu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne,

 • doświadczenie w przygotowaniu umów, SWIZ, zleceń, prowadzeniu dokumentacji,

 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Dodatkowe informacje :

Dokumenty należy przesłać na adres kontakt@zagorzesm.pl lub na adres Spółdzielni do dnia 02.04.2024r.

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po przeprowadzeniu rekrutacji dokumenty niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. W formie papierowej przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów. Informacje
o przetwarzaniu danych osobnych znajdują się na stronie internetowej: https://zagorzesm.pl/rodo.html .

 

 

 

 

 

 

 


ródła.