§ 1. Cel wprowadzenia programu E-CZYNSZE

 1. Możliwość bieżącego monitorowania przez mieszkańców dokonywanych wpłat czynszowych.
 2. Oszczędność czasu mieszkańców w zakresie ustalenia stanów wzajemnych rozliczeń, stanu zobowiązań.
 3. Dostęp do bieżących sprawozdań finansowych oraz rozliczeń składników czynszu niezależnych od SM.
 4. Możliwość stałego kontaktu mieszkańców ze SM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 5. Przyspieszenie obsługi lokatora przez pracowników SM Zagórze.

§ 2. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Moduł - program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie składników czynszowych, salda konta czynszowego poprzez Internet.
 2. Użytkownik – osoba posiadająca w zasobach Administratora spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności do lokalu oraz zarejestrowana w systemie E-CZYNSZE.
 3. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację.
 4. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 5. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zagórze” w Sosnowcu.

§ 3. Rejestracja Użytkownika

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE Użytkownik zgłasza się osobiście w Spółdzielni z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub przesyła wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek na adres mailowy Spółdzielni.
 2. Użytkownik składa wniosek o dostęp do modułu, który jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny wraz z wnioskiem na stronie internetowej spółdzielni oraz w Administracjach Spółdzielni. Wniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu wniosku i akceptacji Działu Czynszów i Windykacji, Użytkownik otrzymuje tymczasowe hasło do pierwszego logowania. Po aktywacji Użytkownik loguje się i zostaje poproszony o zmianę hasła.
 4. Każdy ze współwłaścicieli lokalu może otrzymać dostęp do modułu E-CZYNSZE, konieczne jest wypełnienie przez każdego wypełnienie odrębnego wniosku o dostęp do modułu.
 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem www.zagorzesm.pl

§ 4. Zasady korzystania z modułu

 1. Administrator, może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane i nie może ich w żadnej formie udostępniać osobom trzecim.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach fakt ten należy zgłosić do Administratora, który niezwłocznie zablokuje dostęp do modułu.
 5. Prawo do korzystania z modułu E-CZYNSZE wygasa:
  1. w przypadku powzięcia informacji przez Spółdzielnię o zbyciu prawa do lokalu
  2. z upływem 7 dni od otrzymania od użytkownika pisemnej rezygnacji o zaprzestaniu korzystania z dostępu do modułu E-CZYNSZE.
 6. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 5. Zakres odpowiedzialności

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych przez osoby trzecie udostępnionych przez użytkownika.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości, co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Czynszów i Windykacji w celu ich wyjaśnienia.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu mogą stanowić podstawę do złożenia reklamacji, natomiast nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń o zwrot kwot pieniężnych wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu "E-CZYNSZE".

§ 6. Pozostałe postanowienia

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE. Wprowadzona zmiana wiąże strony z datą jej zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator zamieści zmieniony tekst Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni.
 4. Regulamin opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych.
 6. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.