ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie

Jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAGÓRZE” oraz (z głosem doradczym) zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może być również zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. Ogół norm określających zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni precyzuje Statut Spółdzielni w § 80 do § 89. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Uprzejmie informujemy, że dostęp do materiałów, protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia jest możliwy po uprzednim zalogowaniu się wyłącznie dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze" Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów i uchwał jest zabronione .

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Zarząd

Kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Zarządu precyzuje Statut Spółdzielni w § 100 do § 105 oraz Regulamin Zarządu Spółdzielni.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Danielczyk Szymon

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowaj "Zagórze"

mgr Bonczar Mirosława

Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze", Główny Księgowy
mgr inż. Juszczyk Mateusz
Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Dyrektora ds.Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze"

Zarząd przyjmuje Członków Spółdzielni i Mieszkańców w każdy poniedziałek od 1400- 1700 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej " Zagórze ".Na spotkanie należy umówić się w sekretariacie Zarządu tel. (32) 745-41-60

Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu publikowane są tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni. Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów i uchwał jest zabronione .

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

Rada Nadzorcza Kadencja 2023-2026r

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Zając Agnieszka Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kurtyka Piotr Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mentel-Sikorska Dorota Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA REWIZYJNA RADY NADZORCZEJ
Mentel-Sikorska Dorota Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Niezgoda Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej
Hanaka Elżbieta Członek Komisji Rewizyjnej
Apostolski Damian Członek Komisji Rewizyjnej
Rasała Jan Członek Komisji Rewizyjnej
Szeląg Mariusz Członek Komisji Rewizyjnej
Zając Agnieszka Członek Komisji Rewizyjnej
Baczewski Robert Członek Komisji Rewizyjnej
Harabasz Edmund Członek Komisji Rewizyjnej
KOMISJA SAMORZĄDOWA RADY NADZORCZEJ
Zatoń Tomasz Przewodniczący Komisji Samorządowej
Małeczek Jolanta Członek Komisji Samorządowej
Rasała Jan Członek Komisji Samorządowej
Niezgoda Mirosława Członek Komisji Samorządowej
KOMISJA TECHNICZNA RADY NADZORCZEJ
Wnuk Kamil Przewodniczący Komisji Technicznej
Stefański Piotr Członek Komisji Technicznej
Kurtyka Piotr Członek Komisji Technicznej
Sosnowski Tomasz Członek Komisji Technicznej
Mentel-Sikorska Dorota Członek Komisji Technicznej
Harabasz Edmund Członek Komisji Technicznej

 

Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów jest zabronione.

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**


Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".

 

Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Osiedla, publikowane są tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni. Informujemy, że dalsze rozpowszechnianie i upublicznianie protokołów jest zabronione.

**KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ**

Aby uzyskać dostęp do modułu E-CZYNSZE należy pobrać  WNIOSEK E-CZYNSZE zał.1 i zał.2 i złożyć go w pokoju nr 10 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze".


ródła.