ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


odpady

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi w Sosnowcu zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Od 1 stycznia 2019 r. na terenie miasta Sosnowca obowiązywać będą nowe akty prawa miejscowego, regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście, tj.:

2. Ponieważ od 1 stycznia 2019 r. nieruchomości wyposażone zostaną w nowe rodzaje pojemników oraz worków na odpady komunalne, dlatego:

 • Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości o charakterze mieszanym – czyli deklarujący określoną ilość i wielkość pojemników/worków, będą musieli złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania tych deklaracji, to 31 października 2018r., gdyż Gmina musi zdążyć wprowadzić nowe dane do systemu i na ich podstawie wyposażyć nieruchomości w nowe pojemniki/worki do dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną w nowe pojemniki/worki na odpady komunalne bez konieczności składania nowych deklaracji. W przypadku tych nieruchomości właściciele stosować będą nowe druki w momencie dokonywania zmian danych.

3. Nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany. Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę Gminy nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.

4. W nowym systemie obowiązywać będą 4 rodzaje deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – każdy dedykowany dla nieruchomości o określonym charakterze:

 1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w których deklarować będzie się tylko ilość zamieszkujących daną nieruchomość osób,
 2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w których deklarować będzie się tylko ilość i wielkość pojemników/worków oraz częstotliwość ich opróżniania/odbioru,
 3. Nieruchomości o charakterze mieszanym, w który deklarować będzie się informacje zarówno dotyczące ilości zamieszkujących osób, jak i niezbędną ilość pojemników dla części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
 4. Domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w której deklarować będzie się roczną ryczałtową opłatę, wg stawki określonej w Uchwale Nr 804/LVIII/2018.

5. Nowe druki deklaracji zawierać będą dodatkowe załączniki:

 

kliknij prawym przyciskiem myszy w obrazek by zapisać go na dysku i zapoznac się z treścią ulotki

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter zobowiązania podatkowego powstającego z mocy prawa. Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, co wiąże się z wymogiem samoobliczenia (samowymiaru) podatku - w tym przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązanym do złożenia deklaracji jest WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.

Przez właścicieli nieruchomości w myśl art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, czyli:

 • prawnego właściciela w znaczeniu przyjmowanym w art. 140 Kodeksu cywilnego, czyli osoby, które z wyłączeniem innych osób mogą korzystać z rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,
  w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą,
  a także:
 • współwłaściciela tj. stosownie do art. 195 Kodeksu cywilnego osoby, którym własność tej samej rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) przysługuje niepodzielnie; według art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych (stosuje się do niej przepisy działu IV “Współwłasność” tytułu I „Własność” księgi drugiej „Własność i inne prawa rzeczowe” Kodeksu cywilnego), albo współwłasnością łączną (regulują ją przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika; typowym przykładem jest tu współwłasność łączna małżonków),
 • użytkownika wieczystego; według art. 232 § 1 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym (art. 232 § 2 Kodeksu cywilnego dopuszcza użytkowanie wieczyste innych gruntów, jeżeli przewidują to przepisy szczególne); uprawnienia użytkownika wieczystego są zbliżone do uprawnień właściciela, ponieważ według art. 233 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz swoim prawem rozporządzać,
 • jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie;
  w obowiązującym stanie prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) przez zarząd należy rozumieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną,
 • jednostkę organizacyjną i osobę fizyczną, posiadającą nieruchomości
  w użytkowaniu, czyli posiadające prawo użytkowania będące ograniczonym prawem rzeczowym w rozumieniu art. 252 i następne Kodeksu cywilnego,
 • inny podmiot władający nieruchomością, przez co należy rozumieć posiadacza nieruchomości, także ich dzierżyciela; według art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny), natomiast dzierżycielem według art. 338 Kodeksu cywilnego jest ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego.

7. Wszyscy mieszkańcy Sosnowca, na postawie art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zobowiązani są zbierania odpadów w sposób selektywny czyli do segregowania odpadów komunalnych oraz takiej hierarchii postepowania z odpadami, aby w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu, następnie przygotować je do ponownego użycia, a dopiero w przypadkach, gdy dwie pierwsze czynności nie są możliwe – pozbywać się ich w sposób, który pozwoli na ich recykling, inny proce odzysku a w ostateczności ich unieszkodliwienie.

8. W nawiązaniu do powyższych zapisów gminy zobligowane zostały do wykazywania osiągania w kolejnych latach bardzo wysokich poziomów:

 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło: w roku 2019 - 40%, w roku 2020 – 50%, w roku 2025 – 55%, w roku 2030 – 60% (obecnie w Sosnowcu 25%)
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: w roku 2019 – 60%, w roku 2020 – 70%.
 • ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: w roku 2019 – 40%, w roku 2020 – 35%, w roku 2035 – 10% (obecnie w Sosnowcu 32%).

Nieosiągnięcie przedstawionych poziomów skutkować będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych, co przełoży się na wysokość obciążeń ponoszonych przez mieszkańców.

9. W związku z nałożonymi na gminy oraz jej mieszkańców obowiązkami segregowania odpadów, podczas odbierania odpadów przez firmę wywozową, kontrolowana będzie prawidłowość ich segregacji.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów, poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane zostaną jako odpady zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres, w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Segregowanie odpadów komunalnych nie jest naszym wyborem, ale obowiązkiem wobec prawa oraz przyszłych pokoleń.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.