ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami


kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Zużycie ciepła w 2022r

REGULAMINY

REGULAMIN porządku domowego SM "Zagórze"

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych SM "Zagórze"

REGULAMIN określający zasady przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach SM "Zagórze"  oraz rozliczania poniesionych kosztów

REGULAMIN E-czynsze

REGULAMIN udostępniania dokumentów Członkom SM "Zagórze"

REGULAMIN w sprawie zasad przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM "Zagórze"


REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do lokali SM "Zagórze" i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

REGULAMIN zamiany mieszkań w SM "Zagórze"

REGULAMIN przekształceń mieszkań z lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali w SM "Zagórze"

REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych w SM " Zagórze "

REGULAMIN zawierania umów najmu,użytkowania i rozliczania lokali użytkowych SM"Zagórze"

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM "Zagórze"

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM "Zagórze"

REGULAMIN finansowania budowy,przydziału,wynajmu i zamiany garaży w SM"Zagórze"

REGULAMIN zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozliczania tych kosztów oraz zasad ustalania wysokości opłat za lokale i odpisów na fundusz remontowy w SM "Zagórze"

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty budowlane w SM "Zagórze"

REGULAMIN tworzenia i gospodarowania funduszami SM "Zagórze"

REGULAMIN organizacyjny SM "Zagórze"

REGULAMIN Zarządu SM "Zagórze"

REGULAMIN dotyczący podziału obowiązków między Spółdzielnią a Użytkownikami lokali mieszkalnych w zakresie utrzymania,konserwacji i napraw w obrębie budynków i lokali oraz zasad rozliczeń z Użytkownikami zwalniającymi lokale mieszkalne w SM "Zagórze"

REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na najem instytucjonalny lokali mieszkalnych w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN  przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków SM "Zagórze" na piśmie

REGULAMIN dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych/garaży zarządzanych przez SM "Zagórze"oraz ponoszenia kosztów z tym związanych

REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora SM "Zagórze"

REGULAMIN dotyczący zasad wynajmu pomieszczeń dodatkowych w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN wynagradzania Członków Zarządu SM "Zagórze"

REGULAMIN komisji stałych Rady Nadzorczej SM "Zagórze"

REGULAMIN w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN funduszu remontowego w SM "Zagórze"

REGULAMIN rozliczania energii elektrycznej w garażach w SM "Zagórze"

ródła.