ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


REGULAMINY

REGULAMIN porządku domowego SM "Zagórze"

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych SM "Zagórze"

REGULAMIN określający zasady przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach SM "Zagórze"  oraz rozliczania poniesionych kosztów

REGULAMIN E-czynsze

REGULAMIN udostępniania dokumentów Członkom SM "Zagórze"

REGULAMIN w sprawie zasad przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM "Zagórze"


REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do lokali SM "Zagórze" i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

REGULAMIN zamiany mieszkań w SM "Zagórze"

REGULAMIN przekształceń mieszkań z lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali w SM "Zagórze"

REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych w SM " Zagórze "

REGULAMIN zawierania umów najmu,użytkowania i rozliczania lokali użytkowych SM"Zagórze"

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM "Zagórze"

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM "Zagórze"

REGULAMIN finansowania budowy,przydziału,wynajmu i zamiany garaży w SM"Zagórze"

REGULAMIN zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozliczania tych kosztów oraz zasad ustalania wysokości opłat za lokale i odpisów na fundusz remontowy w SM "Zagórze"

REGULAMIN udzielania zamówień na roboty budowlane w SM "Zagórze"

REGULAMIN tworzenia i gospodarowania funduszami SM "Zagórze"

REGULAMIN organizacyjny SM "Zagórze"

REGULAMIN Zarządu SM "Zagórze"

REGULAMIN dotyczący podziału obowiązków między Spółdzielnią a Użytkownikami lokali mieszkalnych w zakresie utrzymania,konserwacji i napraw w obrębie budynków i lokali oraz zasad rozliczeń z Użytkownikami zwalniającymi lokale mieszkalne w SM "Zagórze"

REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na najem instytucjonalny lokali mieszkalnych w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN  przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków SM "Zagórze" na piśmie

REGULAMIN dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych/garaży zarządzanych przez SM "Zagórze"oraz ponoszenia kosztów z tym związanych

REGULAMIN dotyczący zasad wynajmu pomieszczeń dodatkowych w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN wynagradzania Członków Zarządu SM "Zagórze"

REGULAMIN komisji stałych Rady Nadzorczej SM "Zagórze"

REGULAMIN w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniach w zasobach SM "Zagórze"

REGULAMIN funduszu remontowego w SM "Zagórze"

REGULAMIN rozliczania energii elektrycznej w garażach w SM "Zagórze"
REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora SM "Zagórze"
REGULAMIN działalności społecznej,oświatowej i kulturalnej w SM "Zagórze"

ródła.